Kto sme?

Firma bola založená odborníkmi v oblasti tepelnej energetiky a obnoviteľných zdrojov energie ako odozva na čoraz väčší záujem verejnosti o problémy súvisiace s úsporami energie, energetickou hospodárnosťou a využívaním obnoviteľných zdrojov energie.

 

Naši odborníci majú za sebou celý rad odborných štúdií, posudkov ale i zrealizovaných projektov úspešne fungujúcich dodnes.

 

Zárukou kvality poskytovaných služieb sú certifikáty a osvedčenia o absolvovaných odborných školeniach, predovšetkým však výsledky našej práce.

Produkty

Energetická certifikácia budov

Energetická certifikácia budov   Európska únia prijala smernicu č. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov a členským štátom uložila povinnosť zapracovať ju do národnej legislatívy. Cieľom spoločenstva je zlepšiť energetickú náročnosť budov, čo sa prejaví znížením spotreby energie...

Energetický audit

Čo je to energetický audit ? Energetický audit je súbor činností zameraných na zhodnotenie toku a výdaja energie ako aj návrh opatrení, ktoré je potrebné realizovať na jej dosiahnutie. Dáva tiež informácie o výške potrebných investícií, ekonomickej návratnosti vložených prostriedkov a o poradí...